sinofos 1

Projectes d’aïllament i condicionament acústic i control de soroll de les instal·lacions d’edificis resdiencials, hotelers, comercials, públics i de serveis.

 • Projectes de condicionament acústic d’espais (qualitat acústica interior)
 • Projectes d’aïllament i insonorització acústica
 • Projectes de control de soroll i vibracions de les instal·lacions de l’edifici
 • Redacció d’estudis d’impacte acústic per a la tramitació d’expedients de legalització d’activitats
 • Direcció d’obra (control de qualitat i compliment del CTE DB-HR)
 • Sonometries d’aïllament acústic, nivell d’immissió sonora i temps de reverberació

Projectes i sonometries acústiques de control de soroll i vibracions i estudis d’impacte acústic d’activitats i instal·lacions.

 • Projectes d’impacte acústic d’activitats industrials i comercials
 • Projectes de predicció de nivells d’immissió sonora deguts a activitats industrials, infraestructures viàries i ferroviàries
 • Sonometries de nivell sonor per a la comprovació del compliment d’Ordenances Municipals reguladores de sorolls i vibracions

Projectes de control de soroll i vibracions de les activitats industrials per a garanti el compliment de les normatives vigents i la salut dels treballadors.

 • Projectes de control de soroll i vibracions de les activitats industrials per a garantir les normatives vigents i la salut dels treballadors
 • Estudi i disseny de solucions constructives per l’apantallament i encapsulament de maquinària
 • Absorció acústica interior d’espais industrials per a control de soroll al lloc de treball
 • Sonometries de nivell sonor