ACÚSTICA INDUSTRIAL

L’activitat industrial genera elevats nivells de soroll tant cap a l’exterior de la fàbrica com cap al seu interior amb l’afectació directe sobre els treballadors.

A MC Acústica realitzem projectes de predicció de nivells d’immissió sonora deguts a activitats industrials així com l’estudi i disseny de solucions contructives per l’apantallament i encapsulament de maquinària. 

Desenvolupem també projectes per a la reducció del nivell de soroll a l’interior de les indústries (així com el transmès cap a l’exterior) per tal de garantir la seguretat dels seus treballadors definint les solucions constructives i els materials més adients per a cada cas.